Ctitelé Božího milosrdenství

Církev musí v každém, a zvláště v současném úseku dějin pokládat za jeden ze svých hlavních úkolů hlásat a uvádět do života tajemství milosrdenství, které nám v nejvyšším stupni bylo zjeveno v Ježíši Kristu. (…) Církev hlásá pravdu o Božím milosrdenství, která byla zjevena v ukřižovaném a zmtrvýchvstalém Kristu, a různými způsoby ji vyznává.“ (Jan Pavel II., encyklika Dives in misericordia)

Milosrdenství je jedna z nejvýznamnějších vlastností Boha. Je v Bibli zmíněno mnohokrát, přesto ho křesťane potřebovali objevit s novou sílou a intenzitou. Soukromé zjevení sv. sestry Faustyny Kowalské se stalo začátkem prohloubeného vnímání Božího milosrdenství a zavedení nových forem zbožnosti a úcty (více informací najdete na stránkách www.slavkovice.cz).

V zábořském kostele je obraz Milosrdného Ježíše od roku 2009, a to zásluhou pana Josefa Kadaněho. Místní administrátor P. Jiří Cihelna obraz posvětil na svátek Božího milosrdenství.

Počínaje nedělí 12. dubna 2015 (2. neděle velikonoční) se v kostele v Záboří pravidelně modlíme korunku k Božímu milosrdenství 15 minut před bohoslužbou. Tím, že farnost nemá žádné zázemí (fara je v dezolátním stavu), farníci tvoří společenství právě touto modlitbou v kostele.

Zvláštní význam měl vyhlášený papežem Františkem mimořádný Svatý rok milosrdenství. Právě v zábořském kostele se uskutečnilo mezifarní zahájení (8. 12. 2015 – mše, přednáška o významu svatého roku, korunka) a pak se konalo modlitební bdění (2. 4. 2016 – přednáška o formách úcty k Božímu milosrdenství, Hodina milosrdenství, slavná mše).