Fotogalerie 2016

Každý, kdo přišel v neděli odpoledne do kostela v Blatné, se jistě divil, kdo že to tam před obětním stolem sedí. První částí mikulášského setkání nás provedla právě svatá Barbora se svatým Augustinem, se kterými jsme si zapálili pomyslnou pochodeň Kristova světla. Po společné modlitbě už mezi nás přiběhli dva milí andělé, aby si odvedli děti na faru, kde připravovaly překvapení pro dospělé. My starší jsme zůstali a společně z jedné větve tvořili adventní věnec. Ten nám připomněl, že pro to, aby mohl věnec vzniknout je třeba větev přelomit. Stejně tak je tomu i v našem životě, pro něco dalšího, krásného, je třeba něco přelomit… Po chvíli ztišení se i dospělí přesunuli na faru, aby se zahřáli u čaje. Mezitím už děti připravily svá překvapení a tak každý příchozí dospělák dostal pro radost vyrobené kolečko s obrázkem. Děti pak zazpívaly písničku a už do sálu vstupoval náš očekávaný host Mikuláš, aby dětem něco pověděl a rozdal nadílku. Měli jsme se báječně. Díky Bohu a vám všem z nebeské výsosti, i těm, kteří topili, vařili a pekli.

V letošním adventu se již počtvrté konaly zvláštní adventní mše - roráty. Stejně jako v  minulých letech byly na blatenské faře ve středu ráno od 6.45 hodin. Letošní novinkou byla přizpůsobená místnost v přízemí fary. V letošním roce byly rorátní středy (30. 11., 7. 12. a 14. 12. ) v liturgickém kalendáři dny sv. Ondřeje, sv. Ambrože a sv. Jana od Kříže, proto byly roráty věnované seznámení s těmito světci. Návštěvníci s sebou jako vždy přinášeli lucerničky – jsou nezbytné, jelikož se roráty slouží za tmy (a ve tmě…).

Je neděle 23.10.2016 13 hod. a my vyrážíme na pouť do Polska, kterou pro nás perfektně připravil náš pan farář Marcin Piasecki.
Navštívili jsme 12 destinací - Vratislav, Kališ, Licheň Stary, Strzelno, Hvězdno, Čenstochová, Piekary Ślaskie, Chořov, Kalvaria Zebrzydowska, Velička, Krakov a Wadowice. V sobotu 29.10.2016 večer jsme se vrátili do Blatné plni zážitků. Pouť nás všechny obohatila jak po stránce duchovní, tak i o poznání mnoha krásných míst v Polsku.

V sobotu 1. října se uskutečnila diecézní pouť v Nových Hradech v rámci Roku Božího Milosrdenství. Mnozí poutníci navštívili také poutní místo Dobrá Voda nedaleko Nových Hradů.

V úterý 6. září se sešlo v Lišově pět polských kněží ze Slezska, působících v jihočeských farnostech, za kterými přijel katowický arcibiskup Wiktor Skworc.

Požehnání pro děti na zahájení školního roku.

V rámci pouťových oslav se konaly koncerty a přednáška.

V neděli 14.8. se slavila pouťová mše ke cti svatého Vavřince.

Pěší pouti se zúčastnila skupina poutníků. Pouť vyvrcholila páteční mší svatou v 17 hodin, které se zúčastnili další motorizovaní poutníci z našich farností.

Krásné a vzácné varhany v kostele sv. Václava, které roku 1767 postavil Vojtěch Schreyer, zazněly po mnoha letech opět plným zvukem. K úplnému dokončení opravy zbývají doplnit některé výtvarné a „vnější“ prvky, ale po hudební stránce je oprava již dokončena.
Koncert uvedli P. Marcin, starostka Kadova paní Vladimíra Tomanová a Mgr. Aleš Kaňka a pak již varhany rozezněl Jan Kalfus, profesor na varhanním oddělení Pražské konzervatoře. Převážnou část koncertu tvořily skladby pro varhany od autorů F.X.Brixiho, J.K.Vaňhala,V.Rathgebera a G.Böhma, ale slyšeli jsme i varhany v kombinaci s houslemi, na které zahrála Kristýna Prančlová, a se zpěvem. Dvořákovy Biblické písně zpívaly členky korejské společnosti Seouloratorio Ji-Young Hong a Hae-Sun Lim. Árii G.F.Handla zazpívala také Magda Kaňková.
Všichni účinkující hráli bez nároku na odměnu a výtěžek bude věnován ve prospěch dokončení opravy historických varhan.

Sobota 9. července byla pro mnohé obyčejným dnem, ale pro 9 mladých úplně nevšedním. Zásluhou sestry Romany Dvořákové se mohli zúčastnit duchovní obnovy na blatenské faře. V programu bylo povídání o Božím milosrdenství, adorace s rozjímáním Bible, film, růženec a mše s přijetím do Sdružení mariánské mládeže. Nechybělo bohaté občerstvení (prý chutnal i polský kisiel) a plnohodnotný oběd (recept u paní Marty Šmrhové). Duchovní obnova pro mladé byla zakončená mší svatou v 15.30 hodin.

Fotografovali P. Marcin, sr. Romana Dvořáková, Marta Šmrhová a Ludmila Vlková

Noc kostelů v blatenském kostele měla bohatý program, přitažlivý pro děti i labužníky - Vernisáž výstavy, Detektivní hra, Tradiční kavárnička, Koncert chrámového komorního sboru.

V pátek 13. května udělil otec biskup Pavel Posád svátost biřmování kandidátům z farnosti Blatná, Kadov, Sedlice a Záboří.

Zábořští farníci popřáli otci Marcinovi k jeho narozeninám.

Od 18 hodin proběhla v Blatné májová v růžencové zahrádce a poté oslava narozenin otce Marcina.

Svazek obcí Blatenska uspořádal v neděli 1.5. od 16 hodin v blatenském kostele odpoledne poezie a hudby s harfou "Proměny". Vystoupila Valérie Zawadská a Lydie Härtlová.

V kostele sv. Petra a Pavla v Záboří je obraz Božího milosrdenství uctíván již několik let. Z toho důvodu jsme tam společně zahájili Svatý rok milosrdenství a proběhlo tam v sobotu 2. dubna před svátkem Božího milosrdenství modlitební bdění.
Program začal přednáškou o způsobech úcty k Božímu milosrdenství, kterou přednesl P. Marcin Chmielewski z Lišova. Následovala Hodina milosrdenství – adorace Nejsvětější svátosti, korunka a možnost zpovědi. Od 16 hodin byla slavná mše, při které byl požehnán nový svatostánek.
Po skončení následovalo malé občerstvení.

V pátek 18. a  v sobotu 19. března se v Českých Budějovicích uskutečnilo diecézní setkání mládeže, které se koná pravidelně každý rok. Letos se ho poprvé zúčastnila skupina 6 mladých z Blatné doprovázená P. Marcinem. v sobotu v katedrále vyslechli katechezi biskupa Pavla Posáda, který následně sloužil mši svatou a zapojili se do různých workshopů.

V pátek 11. března vedly křížovou cestu děti. Katechetka Marie Nehezová pro ně připravila texty pro jednotlivá zastavení, úlohy moderátora se ujala Míša Valášková. Děti se u zastavení předávaly mikrofon, dospělí se střídali v nesení kříže. Ve 14 zastaveních jsme si připomněli, kolik těžkých věcí Ježíš prožil poté, co byl vydán k ukřižování a jednoduchá dětská slova nám připomněla, že i v našem okolí prožívají lidé těžké chvíle a že bychom před jejich trápením neměli zavírat oči.

Stejně jako v minulých letech chodili děti v doprovodu dospělých od domu k domu také ve Škvořeticích a Pacelicích. Sedm malých králů se rozdělilo do dvou skupinek a s pokladničkami, cukříčky a kalendáříčky se rozběhli po obou obcích. Z dětských úsměvů na fotografiích vidíme, že králové byli vlídně přijímání a kasičky se postupně zaplňovaly. Dohromady se v obou obcích vybralo 5.723 Kč. Poděkování patří všem, kdo třeba i drobným penízem přispěli na práci charity a samozřejmě také malým králům i jejich rodičům, kteří je na koledování vypravili.

Tříkrálová sbírka v Blatné byla zahájena koncertem koled Unikátního Sister Bandu z Horní Cerekve, jehož členem je i tamní duchovní P. Jaroslaw Zygmnut. Všechny návštěvníky přivítal P. Marcin, který před zahájením koncertu koledníčkům požehnal. Přítomné také pozdravila paní Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice, a pak už jsme se zaposlouchali do českých, polských, ale i anglický vánočních zpěvů. Na závěr jsme společně zazpívali „Narodil se Kristus Pán“ a odměnili zpěváky dlouhým potleskem.
Při odchodu z kostela již byli všichni „králové“ s pokladničkami, cukříčky, kalendáříky připraveni a letošní sbírka začala. „Neviditelným“, ale důležitým účastníkem akce byla paní Renata Turková, které patří veliký dík za to, že se stejně jako v minulých letech ujala organizace Tříkrálové sbírky na Blatensku.