Fotogalerie 2017

Mikulášské setkání v kostele bylo tradičně bez čertů a netradičně již v pondělí 4. 12. Nejprve P. Rudolf přivítal všechny děti, rodiče, prarodiče. Následovala bohoslužba slova, do které se děti zapojily mimo jiné přímluvami (můžete si je připomenout zde). A pak už přišel očekávaný sv. Mikuláš, pozval děti do ambitu a do kaple, kde pro ně měl připravené drobné dárečky a pro všechny dobré občerstvení.

Na pouť do Tábora se vydalo autobusem 25 farníků z Blatné a přilehlých farností. Po nastoupení jsme dostali praktického průvodce poutí, kde jsme si z široké nabídky přednášek vybrali ty, které nás nejvíce oslovily. Program začal v 9 hodin registrací u Bechyňské brány a poutníci se rozešli podle mapy na místa přednášek.
Ve 13 hodin vydalo se mariánské procesí ze Žižkova náměstí strmou stezkou na Klokoty. Cestou jsme překročili symbolický Jordán, kde jsme poděkovali za svůj křest, za to že nás Bůh v životě oslovil a že nám dal ty, kteří nás mají rádi.
Vyvrcholením dne byla pontifikální mše s hlavním celebrantem světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem.

V pondělí, den po blatenské pouti, se ve 14 hodin již tradičně konala mše svatá pro seniory, především pro obyvatele Domu pro seniory. Zúčastnili se ve velkém počtu a mše pro ně byla jako vždy výjimečným zážitkem, na který rádi vzpomínají. Stejně tak budou vzpomínat na milého a laskavého pana faráře Marcina. Jako poděkování pro P. Marcina uživatelé domu vyrobili v keramické dílně závěsného anděla se srdcem v dlaních.

Letošní poutní mše ze svátku Nanebevzetí Panny Marie měla zvláštní atmosféru. Mši sloužil odcházející P. Marcin Piasecki, koncelebroval nový správce farnosti P. Rudolf Hušek. Pro P. Marcina to byla poslední mše před odjezdem na nové působiště v polských Katovicích. Při kázání (můžete si poslechnout záznam) nás mimo jiné pozval na návštěvu několika míst v Polsku. Všichni doufáme, že pro P. Marcina to nebyla úplně poslední mše v Blatné a že se alespoň na návštěvu ještě někdy vrátí.

V sobotu 12. srpna odpoledne pozvala blatenská farnost všechny věřící blatenského obvodu na farní dvůr na setkání, při kterém byla možnost poděkovat otci Marcinovi za jeho působení v našich farnostech. Kdo přišel, jistě nelitoval. Setkání zahájila scénka o praktické realizaci Božího milosrdenství, při promítání fotografií jsme zavzpomínali na různé akce z minulých let, zazpívali jsme si, soutěžili jsme, společně jsme se vyfotili, ... A k tomu všemu bohaté pohoštění včetně pečeného prasátka.
Velký dík patří otci Marcinovi za všechno co pro nás udělal i blatenskému společenství 30+ , které (za přispění několika 2x30+) setkání připravilo.

Ve dnech 5. -7. července téměř dvacítka farníků prožila pěší pouť na Svatou Horu. Na svátek svatých Cyrila a Metoděje jsme pouť zahájili mší svatou v blatenském kostele a pak už jen naložit zavazadla, krátká modlitba s požehnáním na cestu a hurá na první kilometry.
Mše svatá na Svaté Hoře byla vrcholem naší poutě, kde jsme Panně Marii přinesli naše úmysly a poděkovali za přijaté milosti, které jsme na pouti obdrželi a odnášíme si je domů.
Fotografovali: P. Marcin, Ondřej Kafka, Lenka Scheinherrová a Ludmila Vlková.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách farnosti Sedlice.

Od 1. července byli do blatenských farností ustanoveni dva noví duchovní: P. Rudolf Hušek a P. Karel Vrba. V Blatné se s farností poprvé setkali v neděli 2. 7. při mši svaté a odpoledne při seznamovacím setkání ve farním sále.

Soukromých prohlídek využilo šest mladých návštěvníků, následné přednášky o historii kostela a pobožnosti k Srdci Páně se zúčastnilo jedenáct farníků.

Je na Blatensku spousta kaplí, o většinu z nich je postaráno. Ovšem kaplička ve Střížovicích musela počkat až do příchodu rodiny Šmrhů, aby se jí postupně vrátil krásný vzhled a duchovní náplň. Ve spolupráci s obcí Myštice se kaple hodně zvedla. Letos nezbylo než obrátit se na duchovní správu v Blatné, k níž jsou Střížovice přifařené, aby kaplička mohla být požehnána. Českobudějovický biskup souhlasil s obřadem a zároveň s udělením nového zasvěcení (o dosavadním se v pramenech nenašla žádná informace). Navržené jméno je neopakovatelné nejen na Blatensku, ale snad i v celé republice, v Evropě či dokonce ve světě: kaple Božího milosrdenství a Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Zmíněný Mariin titul má svojí památku dne 8. května, proto se slavnost uskutečnila zrovna tento den ve 13 hodin.

U příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie, jsme se sešli, v duchovním srdci Jižních Čech, na Lomci. I přes proměnlivé počasí 800 poutníků naslouchalo slovům P. Vojtěcha Kodeta, který v promluvách povzbuzoval k víře.

Devět dětí ze školy Hlásek v Hlásné Třebani vyrazilo spolu s třídní učitelkou Markétou Bosákovou na několikadenní expedici po Jihočeském kraji a v pátek 12. května se zastavili v Blatné. (Hlásná Třebaň leží na Berounce v půli cesty mezi Prahou a Berounem.) Po snídani v cukrárně je P. Marcin ochotně provedl kostelem a v sakristii trpělivě odpovídal na dotazy ohledně různých předmětů používaných při bohoslužbách. "Náhodou" byla přítomna i paní Ludmila Vlková, která děti pozvala na kůr, pověděla jim základní informace o varhanách a někteří si mohli dokonce vyzkoušet na varhany zahrát. Po obědě zašly děti ještě do Domova pro seniory trochu potěšit jeho obyvatele.

Při velikonoční vigilii přijali svátost křtu Jaroslav a Lenka. Pan farář nám dal úkol, abychom uskutečnili pouť do kostela, kde jsme byli pokřtěni a u křtitelnice poděkovali Bohu za rozhodnutí našich rodičů, poděkovali za kněze, který nás pokřtil, poděkovali za okamžik, kde to všechno začalo... po vzoru Jana Pavla II.

V neděli 26. 3. 2017 se sešlo 15 farníků a 11 dětí , aby splnili jeden z postních úkolů. Pouť začala u kříže naproti Kaplance, dalším zastavením byl Mariánský sloup, kříž v Purkyňově ulici a kříž u Spálené ulice. Dětem se nejvíce líbilo v růžencové zahrádce, kde na ně po splnění úkolů čekala sladká odměna.

Ve dnech 26.-28. 2. 2017 se uskutečnil výlet ministrantů středoškoláků. Navštívili jsme Starou Boleslav a polské Krkonoše (vodopád Kamieńczyka a kostel Vang). Nechyběla mše a modlitba, ministrantské školení, společenské hry a soutěže. Výlet vyvrcholil filmem v kině IMAX.

Koncert Markéty a Petra Lutkových v kostele se konal v sobotu 7. ledna v 17 hodin. Slyšeli jsme Petrovy písně se snadno zapamatovatelným nápěvem a se slovy nutícími k zamyšlení. Markéta ho doprovázela na klávesy, společně jsme si zazpívali několik koled, Markéta přednesla dvě vlastní básně o vánocích.
Nikdo z příchozích jistě nelitoval, že opustil teplo domova a přešel v čerstvém sněhu do kostela, kde bylo tentokrát proti velkému venkovnímu mrazu docela teplo. Hodinka strávená s manžely Lutkovými zahřála srdce.

Zpívání koled na podporu Tříkrálové sbírky bylo naplánováno na sobotu 7. ledna. Když jsme se po osmé hodině sešli na faře na zkoušku, bylo venku 18 stupňů pod nulou. Uvnitř však P. Marcin zatopil v kamnech a tak půlhodinová zkouška proběhla v příjemném prostředí. Mezi tím Renata Turková spolu s rodiči oblékla děti do královských kostýmu.
Když jsme vyšli ven, oteplilo se, ale jenom trochu – během zpívání bylo minus 15 stupňů. Přesto už několik nedočkavců čekalo u „Labutě“, aby si s námi zazpívali. Základ zpěváků tvořil chrámový sbor pod vedením Ludmily Vlkové. Kolemjdoucí si zpěvu koled a dvou koledujících skupinek začali všímat, hledali v peněženkách příspěvek do pokladničky, někteří se i zastavili, vzali si noty s texty koled a přidali se ke alespoň na několik koled ke zpívání. Petr Lutka, který zpěv doprovázel na kytaru, měl při hraní zmrzlé prsty, občas musel na chvíli odložit kytaru.
Po návratu na faru jsme se zahřáli čajem nebo na kávu, o dostatek sladkostí se postarala paní Hájková. Všichni byli zmrzlí, ale spokojení, že přispěli na dobrou věc.

1. ledna v 15 hodin byla slavnostně zahájena Tříkrálová sbírka v Blatné. P. Marcin vyjádřil veliké poděkování všem koledníkům, kteří místo toho, aby byli doma v teple, se rozhodli pomoci potřebným.
P. Marcin udělil požehnání nejen králům, ale také všem přítomným.
Po požehnání si všichni mohli zazpívat koledy v doprovodu chrámového sboru pod vedením Ludmily Vlkové.