Fotogalerie 2019

V kapli sv. Michaela byla instalována část výstavy "SAKRÁLNÍ PROSTOR", připravené pražskou Galerií Jaroslava Fragnera. Výstava přiblížila podobu současné sakrální architektury. Kaple a kostely renomovaných českých i zahraničních architektů byly prezentovány fotografiemi a architektonickými modely.

V polovině června se postavilo lešení v presbytáři a začala rekonstrukce. Proti prachu byla zavěšena na lešení plachta. První nedělní mši sv. bez lešení a "opony" sloužil P. Rudolf již 11. srpna 2019.

Po mši sv. jsme si mohli zakoupit pamětní medaili se sv. Anežkou českou. Vybrané finance budou předány papeži Františkovi jako dar pro chudé při národní pouti do Říma v listupadu 2019 u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky české.

Noc kostelů v Blatné začala v 18 hod. mší svatou. Od 19 hodin jsme si připomněli donátory farnosti a chrámový sbor zazpíval několik písní. Pomodlili jsme se za tyto dobrodince - Vyšemíra z Blatné, Břeňka ze Strakonic, Zdeňka Lva z Rožmitálu, Adama Lva z Rožmitálu, Jana Haugvicu z Biskupic, Václava hraběte z Rozdražova, Josefa Serényia a jeho manželku, za Hildprandtovy, za duchovní správce farnosti Blatná a v neposlední řadě za Město Blatná, měšťany a místní organizace a za věřící z přifařených vsí. Do 22 hodin byl kostel otevřený k modlitbě a volné prohlídce.

Děti nacvičily a předvedly rodičům a dalším pozvaným dvě scénky:
Vojáci hlídají hrob a Ženy u hrobu

V sobotu 2. února 2019 oslavil duchovní správce naší farnosti P. Rudolf 45.narozeniny. Na konci mše si P. Rudolf vyslechl přání od farníků a převzal dort. Při večerním setkání 30+ dort rozkrájel a rozdělil přítomným. Kvůli velké sněhové nadílce se řádná oslava bude konat v červenci, kdy s P. Karlem oslaví dohromady 130. narozeniny.

Historie Tříkrálové sbírky ve Škvořeticích:
rok 2016: 5 723 Kč, 3 koledníci;
rok 2017: 6 379 Kč, 6 koledníků;
rok 2018: 8 696 Kč, 6 koledníků;
rok 2019: 7 435 Kč, 5 koledníků.

V pátek 4. ledna dopoledne koledovala skupinka tří králů (vlastně tří královen). Cílem bylo navštívit vybrané podniky a obchody. Všude byli králové ochotně přijímáni, lidé přispívali do kasičky a občas také něčím dobrým k zakousnutí pro koledníky. Navštívili také obě budovy Městského úřadu. Nezpívali sice v každé kanceláři, ale na každém patře alespoň na dvou místech a tak bylo králům, kteří byli oblečeni do venkovní nepohody za chvíli v kostýmech opravdu horko.

Jak už se stalo tradicí i letos zahájilo sbírku požehnání koledníkům, které jim udělil ve středu 2. ledna v kostele P. Rudolf. Pak promluvila o smyslu a významu Tříkrálové sbírky paní Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice. Slavnostní zahájení doprovázelo vystoupení blatenského Chrámového sboru pod vedením Ludmily Vlkové. Po požehnání zazpíval sbor také několik koled, takže se mohli návštěvníci kostela ke zpěvu připojit. Po závěrečné písni "Narodil se Kristus Pán" již začalo koledování, nejprve přímo v kostele a v následujících dnech v Blatné a v okolních obcích.

Na novoroční pouť ke sv. Janu Křtiteli do Radomyšle chodí věřící ze Strakonic již několik let. Letos poprvé se putovalo od kostela sv. Jakuba v Sedlici. Sraz byl v 11.30 a na cestu se vydalo 9 poutníků včetně dvou dětí (Anežka na koloběžce a Lukáš na kole). V cíli, v kostele Narození sv. Jana Křtitele nad Radomyšlí, slavil P. Roman Dvořák ve 14 hod mši svatou s prosbou, aby nám Bůh na naší životní cestě žehnal nejen v tomto roce.

Každý, kdo přišel v neděli odpoledne do kostela v Blatné, se jistě divil, kdo že to tam před obětním stolem sedí. První částí mikulášského setkání nás provedla právě svatá Barbora se svatým Augustinem, se kterými jsme si zapálili pomyslnou pochodeň Kristova světla. Po společné modlitbě už mezi nás přiběhli dva milí andělé, aby si odvedli děti na faru, kde připravovaly překvapení pro dospělé. My starší jsme zůstali a společně z jedné větve tvořili adventní věnec. Ten nám připomněl, že pro to, aby mohl věnec vzniknout je třeba větev přelomit. Stejně tak je tomu i v našem životě, pro něco dalšího, krásného, je třeba něco přelomit… Po chvíli ztišení se i dospělí přesunuli na faru, aby se zahřáli u čaje. Mezitím už děti připravily svá překvapení a tak každý příchozí dospělák dostal pro radost vyrobené kolečko s obrázkem. Děti pak zazpívaly písničku a už do sálu vstupoval náš očekávaný host Mikuláš, aby dětem něco pověděl a rozdal nadílku. Měli jsme se báječně. Díky Bohu a vám všem z nebeské výsosti, i těm, kteří topili, vařili a pekli.

V letošním adventu se již počtvrté konaly zvláštní adventní mše - roráty. Stejně jako v  minulých letech byly na blatenské faře ve středu ráno od 6.45 hodin. Letošní novinkou byla přizpůsobená místnost v přízemí fary. V letošním roce byly rorátní středy (30. 11., 7. 12. a 14. 12. ) v liturgickém kalendáři dny sv. Ondřeje, sv. Ambrože a sv. Jana od Kříže, proto byly roráty věnované seznámení s těmito světci. Návštěvníci s sebou jako vždy přinášeli lucerničky – jsou nezbytné, jelikož se roráty slouží za tmy (a ve tmě…).

Je neděle 23.10.2016 13 hod. a my vyrážíme na pouť do Polska, kterou pro nás perfektně připravil náš pan farář Marcin Piasecki.
Navštívili jsme 12 destinací - Vratislav, Kališ, Licheň Stary, Strzelno, Hvězdno, Čenstochová, Piekary Ślaskie, Chořov, Kalvaria Zebrzydowska, Velička, Krakov a Wadowice. V sobotu 29.10.2016 večer jsme se vrátili do Blatné plni zážitků. Pouť nás všechny obohatila jak po stránce duchovní, tak i o poznání mnoha krásných míst v Polsku.

V sobotu 1. října se uskutečnila diecézní pouť v Nových Hradech v rámci Roku Božího Milosrdenství. Mnozí poutníci navštívili také poutní místo Dobrá Voda nedaleko Nových Hradů.

V úterý 6. září se sešlo v Lišově pět polských kněží ze Slezska, působících v jihočeských farnostech, za kterými přijel katowický arcibiskup Wiktor Skworc.

Požehnání pro děti na zahájení školního roku.

V rámci pouťových oslav se konaly koncerty a přednáška.

V neděli 14.8. se slavila pouťová mše ke cti svatého Vavřince.

Pěší pouti se zúčastnila skupina poutníků. Pouť vyvrcholila páteční mší svatou v 17 hodin, které se zúčastnili další motorizovaní poutníci z našich farností.

Krásné a vzácné varhany v kostele sv. Václava, které roku 1767 postavil Vojtěch Schreyer, zazněly po mnoha letech opět plným zvukem. K úplnému dokončení opravy zbývají doplnit některé výtvarné a „vnější“ prvky, ale po hudební stránce je oprava již dokončena.
Koncert uvedli P. Marcin, starostka Kadova paní Vladimíra Tomanová a Mgr. Aleš Kaňka a pak již varhany rozezněl Jan Kalfus, profesor na varhanním oddělení Pražské konzervatoře. Převážnou část koncertu tvořily skladby pro varhany od autorů F.X.Brixiho, J.K.Vaňhala,V.Rathgebera a G.Böhma, ale slyšeli jsme i varhany v kombinaci s houslemi, na které zahrála Kristýna Prančlová, a se zpěvem. Dvořákovy Biblické písně zpívaly členky korejské společnosti Seouloratorio Ji-Young Hong a Hae-Sun Lim. Árii G.F.Handla zazpívala také Magda Kaňková.
Všichni účinkující hráli bez nároku na odměnu a výtěžek bude věnován ve prospěch dokončení opravy historických varhan.

Sobota 9. července byla pro mnohé obyčejným dnem, ale pro 9 mladých úplně nevšedním. Zásluhou sestry Romany Dvořákové se mohli zúčastnit duchovní obnovy na blatenské faře. V programu bylo povídání o Božím milosrdenství, adorace s rozjímáním Bible, film, růženec a mše s přijetím do Sdružení mariánské mládeže. Nechybělo bohaté občerstvení (prý chutnal i polský kisiel) a plnohodnotný oběd (recept u paní Marty Šmrhové). Duchovní obnova pro mladé byla zakončená mší svatou v 15.30 hodin.

Fotografovali P. Marcin, sr. Romana Dvořáková, Marta Šmrhová a Ludmila Vlková

Noc kostelů v blatenském kostele měla bohatý program, přitažlivý pro děti i labužníky - Vernisáž výstavy, Detektivní hra, Tradiční kavárnička, Koncert chrámového komorního sboru.

V pátek 13. května udělil otec biskup Pavel Posád svátost biřmování kandidátům z farnosti Blatná, Kadov, Sedlice a Záboří.

Zábořští farníci popřáli otci Marcinovi k jeho narozeninám.

Od 18 hodin proběhla v Blatné májová v růžencové zahrádce a poté oslava narozenin otce Marcina.

Svazek obcí Blatenska uspořádal v neděli 1.5. od 16 hodin v blatenském kostele odpoledne poezie a hudby s harfou "Proměny". Vystoupila Valérie Zawadská a Lydie Härtlová.

V kostele sv. Petra a Pavla v Záboří je obraz Božího milosrdenství uctíván již několik let. Z toho důvodu jsme tam společně zahájili Svatý rok milosrdenství a proběhlo tam v sobotu 2. dubna před svátkem Božího milosrdenství modlitební bdění.
Program začal přednáškou o způsobech úcty k Božímu milosrdenství, kterou přednesl P. Marcin Chmielewski z Lišova. Následovala Hodina milosrdenství – adorace Nejsvětější svátosti, korunka a možnost zpovědi. Od 16 hodin byla slavná mše, při které byl požehnán nový svatostánek.
Po skončení následovalo malé občerstvení.

V pátek 18. a  v sobotu 19. března se v Českých Budějovicích uskutečnilo diecézní setkání mládeže, které se koná pravidelně každý rok. Letos se ho poprvé zúčastnila skupina 6 mladých z Blatné doprovázená P. Marcinem. v sobotu v katedrále vyslechli katechezi biskupa Pavla Posáda, který následně sloužil mši svatou a zapojili se do různých workshopů.

V pátek 11. března vedly křížovou cestu děti. Katechetka Marie Nehezová pro ně připravila texty pro jednotlivá zastavení, úlohy moderátora se ujala Míša Valášková. Děti se u zastavení předávaly mikrofon, dospělí se střídali v nesení kříže. Ve 14 zastaveních jsme si připomněli, kolik těžkých věcí Ježíš prožil poté, co byl vydán k ukřižování a jednoduchá dětská slova nám připomněla, že i v našem okolí prožívají lidé těžké chvíle a že bychom před jejich trápením neměli zavírat oči.

Stejně jako v minulých letech chodili děti v doprovodu dospělých od domu k domu také ve Škvořeticích a Pacelicích. Sedm malých králů se rozdělilo do dvou skupinek a s pokladničkami, cukříčky a kalendáříčky se rozběhli po obou obcích. Z dětských úsměvů na fotografiích vidíme, že králové byli vlídně přijímání a kasičky se postupně zaplňovaly. Dohromady se v obou obcích vybralo 5.723 Kč. Poděkování patří všem, kdo třeba i drobným penízem přispěli na práci charity a samozřejmě také malým králům i jejich rodičům, kteří je na koledování vypravili.

Tříkrálová sbírka v Blatné byla zahájena koncertem koled Unikátního Sister Bandu z Horní Cerekve, jehož členem je i tamní duchovní P. Jaroslaw Zygmnut. Všechny návštěvníky přivítal P. Marcin, který před zahájením koncertu koledníčkům požehnal. Přítomné také pozdravila paní Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice, a pak už jsme se zaposlouchali do českých, polských, ale i anglický vánočních zpěvů. Na závěr jsme společně zazpívali „Narodil se Kristus Pán“ a odměnili zpěváky dlouhým potleskem.
Při odchodu z kostela již byli všichni „králové“ s pokladničkami, cukříčky, kalendáříky připraveni a letošní sbírka začala. „Neviditelným“, ale důležitým účastníkem akce byla paní Renata Turková, které patří veliký dík za to, že se stejně jako v minulých letech ujala organizace Tříkrálové sbírky na Blatensku.

Roráty se v Blatné konaly první tři adventní středy vždy v 6.45. Mše byla ve farním sále, kam si každý přinesl lucerničku nebo svíčku.

Mimořádný Rok milosrdenství vyhlášený papežem jsme zahájili v úterý 8. prosince v kostele v Záboří. Slavná mše začala v 18 hodin. Mše se zúčastnili věřící nejen ze Záboří, ale i z dalších okolních farností. Po mši P. Marcin krátce vysvětlil význam Milostivého léta a nakonec jsme se pomodlili korunku k Božímu milosrdenství.

Letos přišel svatý Mikuláš do Blatné ještě jednou. Tentokrát v den svého svátku v neděli 6. prosince a na faru pozval především děti a jejich rodiče i prarodiče. Po chvíli čekání při kterém se jistě nikdo nenudil, přišel Mikuláš doprovázený krásným andělem a z košíku plného dobrot podělil všechny přítomné děti. Po Mikulášově odchodu mohly ještě děti ve výtvarné dílně připravit vánoční ozdoby.

Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. (Mt 18,19)

Na začátku adventu jsme prožili mikulášské setkání pro dospělé. V pátek 4. prosince po mši jsme šli na faru, kde byla to příležitost pomodlit se za své děti či vnoučata, ochutnat punč, čaj a cukroví a po chvíli přišel opravdový Mikuláš. Každý se mu pěkně představil, Mikuláš nám řekl o začínajícím Svatém roku milosrdenství, představil nám slovo z Matoušova evangelia, které citujeme v úvodu a jako dárek jsme od něj dostali každý pěkné srdíčko.

Kostel sv. Václava v Kadově oslavil krásné výročí 250. let od posvěcení. V neděli 4. října jsme vyslechli varhanní koncert, který souvisel se záchranou toho vzácného nástroje. Letošní opravy proběhly díky úsilí a pomoci obce Kadov a provedl je restaurátor Rudolf Valenta – děkujeme! Po koncertě byla sloužena slavná výroční mše svatá.

Přesný den 500. výročí posvěcení blatenského kostela připadl na úterý 8. září. Opět mezi nás zavítal pomocný českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád, který sloužil slavnou mši za účasti všech šesti kněží strakonického vikariátu.

Po mši následovalo setkání v ambitu. P. Marcin poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu při přípravě oslav a odměnil výherce dětské soutěže. Biskup Posád nabídl k zakoupení knihu básní Josefa Javora "Výběr z hroznů", do keré zjemcům vepsal věnování.

Třešničkou na jubilejním dortu oslav byla slavná mše svatá v neděli 6. září sloužená pomocným biskupem českobudějovickým Mons. Pavlem Posádem. V úvodu požehnal biskup Posád nová mešní roucha, zpovědnici a křížovou cestu. Mši hudebně doprovázely Edita Adlerová (mezzosopran) a Marcela Šestáková (varhany).

Po představení knihy o kostele následovala prohlídka kostela i ambitů vedená jedním z autorů knihy Mgr. Vladimír Červenkou.
Závěrem slavnostního večera byla modlitba chval vedená polskými kněžími.

Slavná pouťová mše se sloužila v neděli 16. srpna od 8.15 hod. Hudební součást mše zajistil varhaník Jakub Komrska a sbor Bedrs.

Myšlenka zvelebit farní nádvoří byla odpovědí na obecnou potřebu mít místo pro modlitbu, zamyšlení a odpočinek, které by odpovídalo mariánskému zasvěcení chrámu a dlouholeté místní tradici růžencové modlitby. Ústředním místem růžencové zahrádky je přirozeně vyvýšené nároží, kde se nalézá grotta Panny Marie Lurdské. Obrazy umístěné na zdích znázorňují jednotlivá růžencová tajemství. Jsou to kopie ikon, jejichž autorkou je polská malířka Julita Jaśkiewicz-Macek. Doplněním zahrádky je růženec z kamenů, který má každého návštěvníka vybízet k modlitebnímu zamyšlení.

Putovní výstava o životě řádů a kongregací působících v České republice, připravená k Roku zasvěceného života, byla instalována v ambitech a v kapli sv. Michaela archanděla.

V pátek 14. srpna 2015 proběhlo oficiální představení městem vydané knihy „Blatná. Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie“, na které se autorsky podíleli PhDr. Roman Lavička Ph.D., Mgr. Vladimír Červenka a Mgr. Karel Petrán.
Zakoupenou knihu bylo možné nechat podepsat od autorů i od dalších přítomných, kteří se na přípravě knihy podíleli.

V sobotu 8. srpna 2015 se uskutečnil cyklovýlet do Škvořetic, odkud se šlo pěšky ke kostelu Proměnění Páně na Křesovci nad Pacelicemi. Samotný kostel je uzavřený, vchody jsou zazděny, okolí je zarostlé.
P. Marcin sloužil mši na volném prostoru u kostela.