Blahopřání k svátku - 17. 4. 2018

Velikonoce 2018

Kurz ALFA - leden až březen 2018

Kurz ALFA probíhal do poloviny ledna do konce března každou neděli od 17 do 19 hodin v Komunitním centru v Blatné. Na úvod setkání jsme vždy společně zazpívali, po krátké pauze na občerstvení a vzájemné sdělení novinek ze života následovala půlhodinová přednáška, někdy z videa, někdy "naživo". Po přednášce jsme se rozdělili do dvou skupinek a sdíleli jsme si navzájem dojmy z přednášky i osobní zkušenosti dotýkající se tématu večera.

Zajeďte na hlubinu - 10. 3. 2018

Postní duchovní obnovu vedl P. Max Kašparů, řeckokatolický kněz a forenzní psychiatr.
Připomenout si můžete část jeho homilie.

Tříkrálový koncert - 2. 1. 2018

Mikulášské setkání - 4. 12. 2017

Mikulášské setkání v kostele bylo tradičně bez čertů a netradičně již v pondělí 4. 12. Nejprve P. Rudolf přivítal všechny děti, rodiče, prarodiče. Následovala bohoslužba slova, do které se děti zapojily mimo jiné přímluvami (můžete si je připomenout zde). A pak už přišel očekávaný sv. Mikuláš, pozval děti do ambitu a do kaple, kde pro ně měl připravené drobné dárečky a pro všechny dobré občerstvení.

Diecézní pouť - 23. 9. 2017

Na pouť do Tábora se vydalo autobusem 25 farníků z Blatné a přilehlých farností. Po nastoupení jsme dostali praktického průvodce poutí, kde jsme si z široké nabídky přednášek vybrali ty, které nás nejvíce oslovily. Program začal v 9 hodin registrací u Bechyňské brány a poutníci se rozešli podle mapy na místa přednášek.
Ve 13 hodin vydalo se mariánské procesí ze Žižkova náměstí strmou stezkou na Klokoty. Cestou jsme překročili symbolický Jordán, kde jsme poděkovali za svůj křest, za to že nás Bůh v životě oslovil a že nám dal ty, kteří nás mají rádi.
Vyvrcholením dne byla pontifikální mše s hlavním celebrantem světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem.

Mše svatá pro seniory - 21. 8. 2017

V pondělí, den po blatenské pouti, se ve 14 hodin již tradičně konala mše svatá pro seniory, především pro obyvatele Domu pro seniory. Zúčastnili se ve velkém počtu a mše pro ně byla jako vždy výjimečným zážitkem, na který rádi vzpomínají. Stejně tak budou vzpomínat na milého a laskavého pana faráře Marcina. Jako poděkování pro P. Marcina uživatelé domu vyrobili v keramické dílně závěsného anděla se srdcem v dlaních.

Poutní slavnost - mše svatá - 20. 8. 2017

Letošní poutní mše ze svátku Nanebevzetí Panny Marie měla zvláštní atmosféru. Mši sloužil odcházející P. Marcin Piasecki, koncelebroval nový správce farnosti P. Rudolf Hušek. Pro P. Marcina to byla poslední mše před odjezdem na nové působiště v polských Katovicích. Při kázání (můžete si poslechnout záznam) nás mimo jiné pozval na návštěvu několika míst v Polsku. Všichni doufáme, že pro P. Marcina to nebyla úplně poslední mše v Blatné a že se alespoň na návštěvu ještě někdy vrátí.

Modlitba Taizé - 19. 8. 2017

Blatná - poděkování - 12. 8. 2017

V sobotu 12. srpna odpoledne pozvala blatenská farnost všechny věřící blatenského obvodu na farní dvůr na setkání, při kterém byla možnost poděkovat otci Marcinovi za jeho působení v našich farnostech. Kdo přišel, jistě nelitoval. Setkání zahájila scénka o praktické realizaci Božího milosrdenství, při promítání fotografií jsme zavzpomínali na různé akce z minulých let, zazpívali jsme si, soutěžili jsme, společně jsme se vyfotili, ... A k tomu všemu bohaté pohoštění včetně pečeného prasátka.
Velký dík patří otci Marcinovi za všechno co pro nás udělal i blatenskému společenství 30+ , které (za přispění několika 2x30+) setkání připravilo.

Pěší pouť na Svatou Horu 5. - 6. 7. 2017

Ve dnech 5. -7. července téměř dvacítka farníků prožila pěší pouť na Svatou Horu. Na svátek svatých Cyrila a Metoděje jsme pouť zahájili mší svatou v blatenském kostele a pak už jen naložit zavazadla, krátká modlitba s požehnáním na cestu a hurá na první kilometry.
Mše svatá na Svaté Hoře byla vrcholem naší poutě, kde jsme Panně Marii přinesli naše úmysly a poděkovali za přijaté milosti, které jsme na pouti obdrželi a odnášíme si je domů.
Fotografovali: P. Marcin, Ondřej Kafka, Lenka Scheinherrová a Ludmila Vlková.

Přivítání - 2. 7. 2017

Od 1. července byli do blatenských farností ustanoveni dva noví duchovní: P. Rudolf Hušek a P. Karel Vrba. V Blatné se s farností poprvé setkali v neděli 2. 7. při mši svaté a odpoledne při seznamovacím setkání ve farním sále.

Černívsko - poděkování 2. 7. 2017

Sedlice - poděkování - 2. 7. 2017

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Bezděkov - poděkování - 24. 6. 2017

Setkání pro mládež - 24. 6. 2017

Záboří - Noc kostelů - 9.6.2017

Soukromých prohlídek využilo šest mladých návštěvníků, následné přednášky o historii kostela a pobožnosti k Srdci Páně se zúčastnilo jedenáct farníků.

Blatná - Noc kostelů - 9. 6. 2017

Bezděkov - Noc kostelů - 9. 6. 2017

Sedlice - Noc kostelů - 9. 6. 2017

Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách farnosti Sedlice.

Pouť na Lomec - 13. 5. 2017

U příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie, jsme se sešli, v duchovním srdci Jižních Čech, na Lomci. I přes proměnlivé počasí 800 poutníků naslouchalo slovům P. Vojtěcha Kodeta, který v promluvách povzbuzoval k víře.

Návštěva dětí ze školy Hlásek - 12. 5. 2017

Devět dětí ze školy Hlásek v Hlásné Třebani vyrazilo spolu s třídní učitelkou Markétou Bosákovou na několikadenní expedici po Jihočeském kraji a v pátek 12. května se zastavili v Blatné. (Hlásná Třebaň leží na Berounce v půli cesty mezi Prahou a Berounem.) Po snídani v cukrárně je P. Marcin ochotně provedl kostelem a v sakristii trpělivě odpovídal na dotazy ohledně různých předmětů používaných při bohoslužbách. "Náhodou" byla přítomna i paní Ludmila Vlková, která děti pozvala na kůr, pověděla jim základní informace o varhanách a někteří si mohli dokonce vyzkoušet na varhany zahrát. Po obědě zašly děti ještě do Domova pro seniory trochu potěšit jeho obyvatele.

Žehnání kaple ve Střížovicích - 8. 5. 2017

Je na Blatensku spousta kaplí, o většinu z nich je postaráno. Ovšem kaplička ve Střížovicích musela počkat až do příchodu rodiny Šmrhů, aby se jí postupně vrátil krásný vzhled a duchovní náplň. Ve spolupráci s obcí Myštice se kaple hodně zvedla. Letos nezbylo než obrátit se na duchovní správu v Blatné, k níž jsou Střížovice přifařené, aby kaplička mohla být požehnána. Českobudějovický biskup souhlasil s obřadem a zároveň s udělením nového zasvěcení (o dosavadním se v pramenech nenašla žádná informace). Navržené jméno je neopakovatelné nejen na Blatensku, ale snad i v celé republice, v Evropě či dokonce ve světě: kaple Božího milosrdenství a Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Zmíněný Mariin titul má svojí památku dne 8. května, proto se slavnost uskutečnila zrovna tento den ve 13 hodin.

Velikonoční vigilie - 15. 4. 2017

Při velikonoční vigilii přijali svátost křtu Jaroslav a Lenka. Pan farář nám dal úkol, abychom uskutečnili pouť do kostela, kde jsme byli pokřtěni a u křtitelnice poděkovali Bohu za rozhodnutí našich rodičů, poděkovali za kněze, který nás pokřtil, poděkovali za okamžik, kde to všechno začalo... po vzoru Jana Pavla II.

Malá pouť ke kříži - 26. 3. 2017

V neděli 26. 3. 2017 se sešlo 15 farníků a 11 dětí , aby splnili jeden z postních úkolů. Pouť začala u kříže naproti Kaplance, dalším zastavením byl Mariánský sloup, kříž v Purkyňově ulici a kříž u Spálené ulice. Dětem se nejvíce líbilo v růžencové zahrádce, kde na ně po splnění úkolů čekala sladká odměna.

Hodinka pro Ježíše - 25. 3. 2017

Výlet starších ministrantů - 26. - 28. 2. 2017

Ve dnech 26.-28. 2. 2017 se uskutečnil výlet ministrantů středoškoláků. Navštívili jsme Starou Boleslav a polské Krkonoše (vodopád Kamieńczyka a kostel Vang). Nechyběla mše a modlitba, ministrantské školení, společenské hry a soutěže. Výlet vyvrcholil filmem v kině IMAX.

Koncert Petra Lutky - 7. 1. 2017

Koncert Markéty a Petra Lutkových v kostele se konal v sobotu 7. ledna v 17 hodin. Slyšeli jsme Petrovy písně se snadno zapamatovatelným nápěvem a se slovy nutícími k zamyšlení. Markéta ho doprovázela na klávesy, společně jsme si zazpívali několik koled, Markéta přednesla dvě vlastní básně o vánocích.
Nikdo z příchozích jistě nelitoval, že opustil teplo domova a přešel v čerstvém sněhu do kostela, kde bylo tentokrát proti velkému venkovnímu mrazu docela teplo. Hodinka strávená s manžely Lutkovými zahřála srdce.

Zpívání koled u "Labutě" - 7. 1. 2017

Zpívání koled na podporu Tříkrálové sbírky bylo naplánováno na sobotu 7. ledna. Když jsme se po osmé hodině sešli na faře na zkoušku, bylo venku 18 stupňů pod nulou. Uvnitř však P. Marcin zatopil v kamnech a tak půlhodinová zkouška proběhla v příjemném prostředí. Mezi tím Renata Turková spolu s rodiči oblékla děti do královských kostýmu.
Když jsme vyšli ven, oteplilo se, ale jenom trochu – během zpívání bylo minus 15 stupňů. Přesto už několik nedočkavců čekalo u „Labutě“, aby si s námi zazpívali. Základ zpěváků tvořil chrámový sbor pod vedením Ludmily Vlkové. Kolemjdoucí si zpěvu koled a dvou koledujících skupinek začali všímat, hledali v peněženkách příspěvek do pokladničky, někteří se i zastavili, vzali si noty s texty koled a přidali se ke alespoň na několik koled ke zpívání. Petr Lutka, který zpěv doprovázel na kytaru, měl při hraní zmrzlé prsty, občas musel na chvíli odložit kytaru.
Po návratu na faru jsme se zahřáli čajem nebo na kávu, o dostatek sladkostí se postarala paní Hájková. Všichni byli zmrzlí, ale spokojení, že přispěli na dobrou věc.

Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky - 1. 1. 2017

1. ledna v 15 hodin byla slavnostně zahájena Tříkrálová sbírka v Blatné. P. Marcin vyjádřil veliké poděkování všem koledníkům, kteří místo toho, aby byli doma v teple, se rozhodli pomoci potřebným.
P. Marcin udělil požehnání nejen králům, ale také všem přítomným.
Po požehnání si všichni mohli zazpívat koledy v doprovodu chrámového sboru pod vedením Ludmily Vlkové.

Blatná - Mikulášská besídka - 4. 12 . 2016

Každý, kdo přišel v neděli odpoledne do kostela v Blatné, se jistě divil, kdo že to tam před obětním stolem sedí. První částí mikulášského setkání nás provedla právě svatá Barbora se svatým Augustinem, se kterými jsme si zapálili pomyslnou pochodeň Kristova světla. Po společné modlitbě už mezi nás přiběhli dva milí andělé, aby si odvedli děti na faru, kde připravovaly překvapení pro dospělé. My starší jsme zůstali a společně z jedné větve tvořili adventní věnec. Ten nám připomněl, že pro to, aby mohl věnec vzniknout je třeba větev přelomit. Stejně tak je tomu i v našem životě, pro něco dalšího, krásného, je třeba něco přelomit… Po chvíli ztišení se i dospělí přesunuli na faru, aby se zahřáli u čaje. Mezitím už děti připravily svá překvapení a tak každý příchozí dospělák dostal pro radost vyrobené kolečko s obrázkem. Děti pak zazpívaly písničku a už do sálu vstupoval náš očekávaný host Mikuláš, aby dětem něco pověděl a rozdal nadílku. Měli jsme se báječně. Díky Bohu a vám všem z nebeské výsosti, i těm, kteří topili, vařili a pekli.

Blatná - roráty - 30. 11. 2016

V letošním adventu se již počtvrté konaly zvláštní adventní mše - roráty. Stejně jako v  minulých letech byly na blatenské faře ve středu ráno od 6.45 hodin. Letošní novinkou byla přizpůsobená místnost v přízemí fary. V letošním roce byly rorátní středy (30. 11., 7. 12. a 14. 12. ) v liturgickém kalendáři dny sv. Ondřeje, sv. Ambrože a sv. Jana od Kříže, proto byly roráty věnované seznámení s těmito světci. Návštěvníci s sebou jako vždy přinášeli lucerničky – jsou nezbytné, jelikož se roráty slouží za tmy (a ve tmě…).

Diecézní pouť - Nové Hrady - 1.10.2016

V sobotu 1. října se uskutečnila diecézní pouť v Nových Hradech v rámci Roku Božího Milosrdenství. Mnozí poutníci navštívili také poutní místo Dobrá Voda nedaleko Nových Hradů.

Farní pouť POLSKO 23. 10. - 29. 10. 2016

Je neděle 23.10.2016 13 hod. a my vyrážíme na pouť do Polska, kterou pro nás perfektně připravil náš pan farář Marcin Piasecki.
Navštívili jsme 12 destinací - Vratislav, Kališ, Licheň Stary, Strzelno, Hvězdno, Čenstochová, Piekary Ślaskie, Chořov, Kalvaria Zebrzydowska, Velička, Krakov a Wadowice. V sobotu 29.10.2016 večer jsme se vrátili do Blatné plni zážitků. Pouť nás všechny obohatila jak po stránce duchovní, tak i o poznání mnoha krásných míst v Polsku.

Návštěvy z Polska - 6.9.2016

V úterý 6. září se sešlo v Lišově pět polských kněží ze Slezska, působících v jihočeských farnostech, za kterými přijel katowický arcibiskup Wiktor Skworc.

Blatná - zahájení školního roku - 1.9.2016

Požehnání pro děti na zahájení školního roku.

Blatná - pouťové oslavy - 19.-21.8.2016

V rámci pouťových oslav se konaly koncerty a přednáška.

Bezděkov - pouťová mše - 14.8.2016

V neděli 14.8. se slavila pouťová mše ke cti svatého Vavřince.

Pěší pouť na Svatou Horu 28.-29.7.2016

Pěší pouti se zúčastnila skupina poutníků. Pouť vyvrcholila páteční mší svatou v 17 hodin, které se zúčastnili další motorizovaní poutníci z našich farností.

Kadov - Koncert varhanní a duchovní hudby - 23. 7. 2016

Krásné a vzácné varhany v kostele sv. Václava, které roku 1767 postavil Vojtěch Schreyer, zazněly po mnoha letech opět plným zvukem. K úplnému dokončení opravy zbývají doplnit některé výtvarné a „vnější“ prvky, ale po hudební stránce je oprava již dokončena.
Koncert uvedli P. Marcin, starostka Kadova paní Vladimíra Tomanová a Mgr. Aleš Kaňka a pak již varhany rozezněl Jan Kalfus, profesor na varhanním oddělení Pražské konzervatoře. Převážnou část koncertu tvořily skladby pro varhany od autorů F.X.Brixiho, J.K.Vaňhala,V.Rathgebera a G.Böhma, ale slyšeli jsme i varhany v kombinaci s houslemi, na které zahrála Kristýna Prančlová, a se zpěvem. Dvořákovy Biblické písně zpívaly členky korejské společnosti Seouloratorio Ji-Young Hong a Hae-Sun Lim. Árii G.F.Handla zazpívala také Magda Kaňková.
Všichni účinkující hráli bez nároku na odměnu a výtěžek bude věnován ve prospěch dokončení opravy historických varhan.

Blatná - Duchovní obnova pro mládež - 9. 7. 2016

Sobota 9. července byla pro mnohé obyčejným dnem, ale pro 9 mladých úplně nevšedním. Zásluhou sestry Romany Dvořákové se mohli zúčastnit duchovní obnovy na blatenské faře. V programu bylo povídání o Božím milosrdenství, adorace s rozjímáním Bible, film, růženec a mše s přijetím do Sdružení mariánské mládeže. Nechybělo bohaté občerstvení (prý chutnal i polský kisiel) a plnohodnotný oběd (recept u paní Marty Šmrhové). Duchovní obnova pro mladé byla zakončená mší svatou v 15.30 hodin.

Fotografovali P. Marcin, sr. Romana Dvořáková, Marta Šmrhová a Ludmila Vlková

Noc kostelů - Blatná - 10. 6. 2016

Noc kostelů v blatenském kostele měla bohatý program, přitažlivý pro děti i labužníky - Vernisáž výstavy, Detektivní hra, Tradiční kavárnička, Koncert chrámového komorního sboru.

Mezifarní zájezd na Lomec - 4.6.2016

Blatná - Boží Tělo - 29.5.2016

Dětská vikariátní pouť na Lomec

Biřmování v Blatné - 13.5.2016

V pátek 13. května udělil otec biskup Pavel Posád svátost biřmování kandidátům z farnosti Blatná, Kadov, Sedlice a Záboří.

Záboří - 8.5.2016

Zábořští farníci popřáli otci Marcinovi k jeho narozeninám.

Májová a oslava narozenin 1.5.2016

Od 18 hodin proběhla v Blatné májová v růžencové zahrádce a poté oslava narozenin otce Marcina.

Koncert harfa a mluvené slovo - 1.5.2016

Svazek obcí Blatenska uspořádal v neděli 1.5. od 16 hodin v blatenském kostele odpoledne poezie a hudby s harfou "Proměny". Vystoupila Valérie Zawadská a Lydie Härtlová.

Záboří - Modlitební bdění - 2. 4. 2016

V kostele sv. Petra a Pavla v Záboří je obraz Božího milosrdenství uctíván již několik let. Z toho důvodu jsme tam společně zahájili Svatý rok milosrdenství a proběhlo tam v sobotu 2. dubna před svátkem Božího milosrdenství modlitební bdění.
Program začal přednáškou o způsobech úcty k Božímu milosrdenství, kterou přednesl P. Marcin Chmielewski z Lišova. Následovala Hodina milosrdenství – adorace Nejsvětější svátosti, korunka a možnost zpovědi. Od 16 hodin byla slavná mše, při které byl požehnán nový svatostánek.
Po skončení následovalo malé občerstvení.

Velký pátek - 25. 3. 2016

Zelený čtvrtek - 24. 3. 2016

Diecézní setkání mládeže - 19. 3. 2016

V pátek 18. a  v sobotu 19. března se v Českých Budějovicích uskutečnilo diecézní setkání mládeže, které se koná pravidelně každý rok. Letos se ho poprvé zúčastnila skupina 6 mladých z Blatné doprovázená P. Marcinem. v sobotu v katedrále vyslechli katechezi biskupa Pavla Posáda, který následně sloužil mši svatou a zapojili se do různých workshopů.

Křížová cesta vedená dětmi - březen 2016

V pátek 11. března vedly křížovou cestu děti. Katechetka Marie Nehezová pro ně připravila texty pro jednotlivá zastavení, úlohy moderátora se ujala Míša Valášková. Děti se u zastavení předávaly mikrofon, dospělí se střídali v nesení kříže. Ve 14 zastaveních jsme si připomněli, kolik těžkých věcí Ježíš prožil poté, co byl vydán k ukřižování a jednoduchá dětská slova nám připomněla, že i v našem okolí prožívají lidé těžké chvíle a že bychom před jejich trápením neměli zavírat oči.

Tříkrálová sbírka ve Škvořeticích a Pacelicích - leden 2016

Stejně jako v minulých letech chodili děti v doprovodu dospělých od domu k domu také ve Škvořeticích a Pacelicích. Sedm malých králů se rozdělilo do dvou skupinek a s pokladničkami, cukříčky a kalendáříčky se rozběhli po obou obcích. Z dětských úsměvů na fotografiích vidíme, že králové byli vlídně přijímání a kasičky se postupně zaplňovaly. Dohromady se v obou obcích vybralo 5.723 Kč. Poděkování patří všem, kdo třeba i drobným penízem přispěli na práci charity a samozřejmě také malým králům i jejich rodičům, kteří je na koledování vypravili.

Zahájení Tříkrálové sbírky - 3. ledna 2016

Tříkrálová sbírka v Blatné byla zahájena koncertem koled Unikátního Sister Bandu z Horní Cerekve, jehož členem je i tamní duchovní P. Jaroslaw Zygmnut. Všechny návštěvníky přivítal P. Marcin, který před zahájením koncertu koledníčkům požehnal. Přítomné také pozdravila paní Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice, a pak už jsme se zaposlouchali do českých, polských, ale i anglický vánočních zpěvů. Na závěr jsme společně zazpívali „Narodil se Kristus Pán“ a odměnili zpěváky dlouhým potleskem.
Při odchodu z kostela již byli všichni „králové“ s pokladničkami, cukříčky, kalendáříky připraveni a letošní sbírka začala. „Neviditelným“, ale důležitým účastníkem akce byla paní Renata Turková, které patří veliký dík za to, že se stejně jako v minulých letech ujala organizace Tříkrálové sbírky na Blatensku.

Zahájení Roku milosrdenství v Záboří - 8. prosinec 2015

Mimořádný Rok milosrdenství vyhlášený papežem jsme zahájili v úterý 8. prosince v kostele v Záboří. Slavná mše začala v 18 hodin. Mše se zúčastnili věřící nejen ze Záboří, ale i z dalších okolních farností. Po mši P. Marcin krátce vysvětlil význam Milostivého léta a nakonec jsme se pomodlili korunku k Božímu milosrdenství.

Roráty - prosinec 2015

Roráty se v Blatné konaly první tři adventní středy vždy v 6.45. Mše byla ve farním sále, kam si každý přinesl lucerničku nebo svíčku.

Mikuláš pro děti - prosinec 2015

Letos přišel svatý Mikuláš do Blatné ještě jednou. Tentokrát v den svého svátku v neděli 6. prosince a na faru pozval především děti a jejich rodiče i prarodiče. Po chvíli čekání při kterém se jistě nikdo nenudil, přišel Mikuláš doprovázený krásným andělem a z košíku plného dobrot podělil všechny přítomné děti. Po Mikulášově odchodu mohly ještě děti ve výtvarné dílně připravit vánoční ozdoby.

Mikuláš pro dospělé - prosinec 2015

Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. (Mt 18,19)

Na začátku adventu jsme prožili mikulášské setkání pro dospělé. V pátek 4. prosince po mši jsme šli na faru, kde byla to příležitost pomodlit se za své děti či vnoučata, ochutnat punč, čaj a cukroví a po chvíli přišel opravdový Mikuláš. Každý se mu pěkně představil, Mikuláš nám řekl o začínajícím Svatém roku milosrdenství, představil nám slovo z Matoušova evangelia, které citujeme v úvodu a jako dárek jsme od něj dostali každý pěkné srdíčko.

Výroční mše v Kadově - 4. 10. 2015

Kostel sv. Václava v Kadově oslavil krásné výročí 250. let od posvěcení. V neděli 4. října jsme vyslechli varhanní koncert, který souvisel se záchranou toho vzácného nástroje. Letošní opravy proběhly díky úsilí a pomoci obce Kadov a provedl je restaurátor Rudolf Valenta – děkujeme! Po koncertě byla sloužena slavná výroční mše svatá.

Den 500. výročí posvěcení kostela - 8. 9. 2015

Přesný den 500. výročí posvěcení blatenského kostela připadl na úterý 8. září. Opět mezi nás zavítal pomocný českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád, který sloužil slavnou mši za účasti všech šesti kněží strakonického vikariátu.

Mše k výročí 500 let posvěcení kostela - 6. 9. 2015

Třešničkou na jubilejním dortu oslav byla slavná mše svatá v neděli 6. září sloužená pomocným biskupem českobudějovickým Mons. Pavlem Posádem. V úvodu požehnal biskup Posád nová mešní roucha, zpovědnici a křížovou cestu. Mši hudebně doprovázely Edita Adlerová (mezzosopran) a Marcela Šestáková (varhany).

Mezifarní setkání - 6. 9. 2015

Po mši následovalo setkání v ambitu. P. Marcin poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu při přípravě oslav a odměnil výherce dětské soutěže. Biskup Posád nabídl k zakoupení knihu básní Josefa Javora "Výběr z hroznů", do keré zjemcům vepsal věnování.

Výstava "Blázni pro Boha" - 22. - 23. 8. 2015

Putovní výstava o životě řádů a kongregací působících v České republice, připravená k Roku zasvěceného života, byla instalována v ambitech a v kapli sv. Michaela archanděla.

Pouťová mše - 16. 8. 2015

Slavná pouťová mše se sloužila v neděli 16. srpna od 8.15 hod. Hudební součást mše zajistil varhaník Jakub Komrska a sbor Bedrs.

Otevření růžencové zahrádky - 16. 8. 2015

Myšlenka zvelebit farní nádvoří byla odpovědí na obecnou potřebu mít místo pro modlitbu, zamyšlení a odpočinek, které by odpovídalo mariánskému zasvěcení chrámu a dlouholeté místní tradici růžencové modlitby. Ústředním místem růžencové zahrádky je přirozeně vyvýšené nároží, kde se nalézá grotta Panny Marie Lurdské. Obrazy umístěné na zdích znázorňují jednotlivá růžencová tajemství. Jsou to kopie ikon, jejichž autorkou je polská malířka Julita Jaśkiewicz-Macek. Doplněním zahrádky je růženec z kamenů, který má každého návštěvníka vybízet k modlitebnímu zamyšlení.

Slavnostní večer - 15. 8. 2015

Po představení knihy o kostele následovala prohlídka kostela i ambitů vedená jedním z autorů knihy Mgr. Vladimír Červenkou.
Závěrem slavnostního večera byla modlitba chval vedená polskými kněžími.

Uvedení knihy o blatenském kostele - 15. 8. 2015

V pátek 14. srpna 2015 proběhlo oficiální představení městem vydané knihy „Blatná. Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie“, na které se autorsky podíleli PhDr. Roman Lavička Ph.D., Mgr. Vladimír Červenka a Mgr. Karel Petrán.
Zakoupenou knihu bylo možné nechat podepsat od autorů i od dalších přítomných, kteří se na přípravě knihy podíleli.

Cyklovýlet a mše na Křesovci - srpen 2015

V sobotu 8. srpna 2015 se uskutečnil cyklovýlet do Škvořetic, odkud se šlo pěšky ke kostelu Proměnění Páně na Křesovci nad Pacelicemi. Samotný kostel je uzavřený, vchody jsou zazděny, okolí je zarostlé.
P. Marcin sloužil mši na volném prostoru u kostela.

Koncert v Kadově - červenec 2015

Boží Tělo - červen 2015

Noc kostelů - květen 2015

Mikuláš - prosinec 2014

Poutní zájezd do Polska - září 2014

Koncert v Kadově - červenec 2014

Biřmování - květen 2014

Zájezd do Polska - říjen 2013

Nový farní sál - září 2013

Getsemany a Boží hrob - duben 2014

Cyklovýlet do Kocelovic - červen 2013

První brigáda - únor 2013